Słowniczek

Glossar-jurcapital

Słowniczek

W windykacji i w działalności polegającej na zarządzaniu wierzytelnościami stale pojawia się fachowe słownictwo specjalistyczne, które nie zawsze jest dla wszystkich zrozumiałe. W tym miejscu wyjaśniamy znaczenie najważniejszych pojęć.

Jeśli masz propozycje odnośnie wyjaśnienia dalszych pojęć skontaktuj się z nami i przekaż nam Twoje sugestie!

Cesja
umowne przeniesienie wierzytelności na inną osobę/przedsiębiorstwo
Dłużnik trzeci
osoba/przedsiębiorstwo, przeciwko któremu Dłużnikowi przysługuje należność
Oświadczenie dłużnika trzeciego
w przypadku dokonania zajęcia przez wierzyciela dłużnik jest zobowiązany oświadczyć, czy przysługują mu roszczenia wobec osób trzecich. Należy również poinformować o uprzednio dokonanych zajęciach.
Wykaz majątku
dłużnik przedstawia swoją sytuację majątkową i ułatwia tym samym wierzycielowi przeprowadzenie skutecznej egzekucji.
Wierzytelność
roszczenie o zapłatę kwoty pieniężnej
Wierzyciel
osoba lub przedsiębiorstwo, któremu przysługuje należność pieniężna od dłużnika
Nakaz aresztowania
w przypadku, gdy dłużnik nie stawia się na termin wyznaczony przez komornika w celu złożenia wykazu majątku, wystawiany jest przeciwko dłużnikowi nakaz aresztowania. W przypadku, gdy dłużnik w dalszym ciągu odmawia złożenia wykazu majątku, zostaje doprowadzony przez policję.
Windykacja
Dochodzenie należności pieniężnych
Upadłość
Niewypłacalność
Konsumenckie postępowanie upadłościowe
stwierdzenie niewypłacalności osoby fizycznej
Pozew
w przypadku, gdy dłużnik odmawia zapłaty należności, wierzyciel może dochodzić należności na drodze sądowej, pismo wszczynające postępowanie sądowe to pozew
Wypłacalność
zdolność terminowego regulowania należności
Nakaz zapłaty
nakaz zapłaty wydawany jest przez właściwy sąd na wniosek wierzyciela i stanowi podstawę egzekucji
Postępowanie upominawcze
postępowanie w celu uzyskania tytułu egzekucyjnego
Zajęcie
ustawowa konfiskata dóbr ruchomych i nieruchomych. Możliwe rodzaje zajęć w ramach postępowania egzekucyjnego to np.: zajęcie rzeczy, zajęcie rachunku bankowego, zajęcie nieruchomości.
Dłużnik
osoba/przedsiębiorstwo, która nie reguluje swoich zobowiązań w sposób terminowy
Tytuł
Tytuł egzekucyjny/dokument notarialny/sądowe stwierdzenie roszczenia
Ugoda
sądowe lub pozasądowe porozumienie obu stron
Egzekucja
egzekucja należności pieniężnej przez komornika