Wyjaśniamy znaczenie najważniejszych pojęć windykacyjnych

Słowniczek

Wyjaśniamy znaczenie najważniejszych pojęć windykacyjnych

W windykacji i w działalności polegającej na zarządzaniu wierzytelnościami stale pojawia się fachowe słownictwo specjalistyczne, które nie zawsze jest dla wszystkich zrozumiałe. W tym miejscu wyjaśniamy znaczenie najważniejszych pojęć.

Jeśli masz propozycje odnośnie wyjaśnienia dalszych pojęć skontaktuj się z nami i przekaż nam Twoje sugestie!

Słowniczek

Do not delete - display:none; to keep all accordions closed.
Cesja

umowne przeniesienie wierzytelności na inną osobę/przedsiębiorstwo

Dłużnik trzeci

osoba/przedsiębiorstwo, przeciwko któremu Dłużnikowi przysługuje należność

Oświadczenie dłużnika trzeciego

w przypadku dokonania zajęcia przez wierzyciela dłużnik jest zobowiązany oświadczyć, czy przysługują mu roszczenia wobec osób trzecich. Należy również poinformować o uprzednio dokonanych zajęciach.

Wykaz majątku

dłużnik przedstawia swoją sytuację majątkową i ułatwia tym samym wierzycielowi przeprowadzenie skutecznej egzekucji.

roszczenie o zapłatę kwoty pieniężnej

osoba lub przedsiębiorstwo, któremu przysługuje należność pieniężna od dłużnika

Nakaz aresztowania

w przypadku, gdy dłużnik nie stawia się na termin wyznaczony przez komornika w celu złożenia wykazu majątku, wystawiany jest przeciwko dłużnikowi nakaz aresztowania. W przypadku, gdy dłużnik w dalszym ciągu odmawia złożenia wykazu majątku, zostaje doprowadzony przez policję.

Windykacja

Wierzytelność

Upadłość

Niewypłacalność

Konsumenckie postępowanie upadłościowe

stwierdzenie niewypłacalności osoby fizycznej

Pozew

w przypadku, gdy dłużnik odmawia zapłaty należności, wierzyciel może dochodzić należności na drodze sądowej, pismo wszczynające postępowanie sądowe to pozew

Wypłacalność

zdolność terminowego regulowania należności

Nakaz zapłaty

nakaz zapłaty wydawany jest przez właściwy sąd na wniosek wierzyciela i stanowi podstawę egzekucji

Postępowanie upominawcze

postępowanie w celu uzyskania tytułu egzekucyjnego

Zajęcie

ustawowa konfiskata dóbr ruchomych i nieruchomych. Możliwe rodzaje zajęć w ramach postępowania egzekucyjnego to np.: zajęcie rzeczy, zajęcie rachunku bankowego, zajęcie nieruchomości.

Dłużnik

osoba/przedsiębiorstwo, która nie reguluje swoich zobowiązań w sposób terminowy

Tytuł

Tytuł egzekucyjny/dokument notarialny/sądowe stwierdzenie roszczenia

Ugoda

sądowe lub pozasądowe porozumienie obu stron

Egzekucja

egzekucja należności pieniężnej przez komornika